Quyết định thành lập Ban lễ tang cấp xã

HOtline

0763345567
Danh mục sản phẩm
14/07/2023 - 11:01 AMAdmin 207 Lượt xem

Quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, đảng

Quyết định ban hành

Quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, đảng viên và thân nhân cán bộ

- Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP, ngày 17/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành “Quy chế tố chức lễ tang đối với cán bộ, công chức viên chức

- Căn cứ Quyết định số 122-QĐ/HU, ngày 29/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Phân cấp quản lý to chức bộ máy và cán bộ

- Căn cứ Quyết định số 160-QĐ/HU, ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường về việc ban hành “Quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đổi với cán bộ và thân nhân cán bộ

- Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Tỉnh

- Căn cứ Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của ủy ban nhân dân huyện .... ban hành kèm theo “Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sổng văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn huyện

- Xét đề nghị của Văn phòng Đảng ủy. Ban chấp hành Đảng bộ xã quyết định

Quyết định

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, đảng viên và thân nhân cán bộ trên địa bàn xã.

Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 29-QĐ/ĐU, ngày 12/8/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ xã và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: ủy ban nhân dân xã, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy

- Ban Tổ chức Huyện ủy

- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ xã

- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy

- Như điều 3

- Lưu VPĐU.

Quy chế tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với Cán bộ, Đảng viên và nhân thân cán bộ, Đảng viên 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 11-QĐ/ĐU ngày 12/8/2020 của Đảng ủy xã)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Việc tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, đảng viên và thân nhân cán bộ khi qua đời là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với người quá cố và phải thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 20/01/1998 của Bộ Chính trị; Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ; Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 17/2013/QĐ- UBND 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định; Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh ban hành kèm theo Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường và Kế hoạch số 10-KH/UBND ngày 26/7/2019 của ủy ban nhân dân xã, Quy ước của xóm; giữ gìn, phát huy phong tục tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo trang nghiêm, trên tinh thần tiết kiệm, bài trừ mê tín dị đoan, phù họp với nếp sống văn minh; thể hiện lòng tiếc thương đối với người quá cố, đồng thời nêu gương tốt đối với nhân dân.

Đảng viên được thực hiện các hoạt động Tôn giáo theo đúng quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

II. TỔ CHỨC LỄ TANG

1. Đối tượng Huyện tổ chức lễ tang:

Huyện ủy viên; Bí thư Đảng ủy; Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nghỉ hưu trên địa bàn xã. Ban lễ tang do Huyện quyết định.

2. Đối tượng Xã tổ chức lễ tang:

a) . Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch ủyban nhân dân xã; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã;

b) . Các chức danh nguyên là Huyện ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã;

c) . Các chức danh nguyên là Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch ủyban nhân dân xã; Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện nghỉ hưu trên địa

bàn xã; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

d) . Cán bộ Trưởng các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức ở xã;Bí thư chi bộ; Trưởng xóm đương chức;

e) . Các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ;

3. Thành lập Ban lễ tang:

Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ tang có từ 7 đến 13 thành viên, do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoặc Phó bí thư Thường trực Đảng ủy hoặc Phó Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm trưởng ban. Tham gia ban lễ tang gồm: Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Văn phòng Đảng ủy hoặc Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, đại diện các ban, ngành, tổ chức đoàn thể ở xã; cấp ủy chi bộ, xóm trưởng nơi cư trú và gia đình người quá cố.

(Tùy từng đôi tượng cụ thế, Ban Thường vụ Đảng ủy phân công Trưởng ban và các thành viên của Ban tố chức lễ tang).

4. Tổ chức đoàn viếng:

a) . Đối tượng đoàn đại biểu Đảng bộ xã đến viếng:

Bản thân các đồng chí là đảng viên khi qua đời, Đảng ủy có trách nhiệm thông báo và mời toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ đến tại gia đình người quá cố để tổ chức lễ viếng cùng với đoàn cán bộ, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân của xã, của xóm trước lúc xuất cữu, đưa tang. Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan có chung một vòng hoa viếng.

b) . Đổi tượng Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tồ quốc xã cử đoàn đại biểu đến viếng:

- Bản thân, vợ hoặc chồng, tứ thân phụ mẫu người giữ các chức vụ: ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Cán bộ, công chức xã; Trưởng, phó các ban, ngành, tổ chức đoàn thế ở xã; Bí thư, Phó bí thư chi bộ; Xóm trưởng đương chức. Các chức danh nguyên là Huyện ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã.

- Bản thân các chức danh nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã; Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện hoặc tương đương; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, sỹ quan các Lực lượng vũ trang có quân hàm từ Thượng tá trở lên; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương trở lên đã nghỉ hưu đang ở trên địa bàn xã. Cán bộ là Phó các ban, ngành, tổ chức đoàn thể; Hiệu phó các trường học; Trưởng các tổ chức Hội có tính chất đặc thù; Đảng viên Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

Đoàn viếng do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã hoặc Phó bí thư Đảng ủy hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm trưởng đoàn, tham gia đoàn là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng nhân dân xã; ủy ban nhân dân xã; ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan ở xã, xóm đến viếng. (Nếu gia đình của người quá cổ ở xa không thể đến viếng được, Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng nhân dân xã; ủy ban nhân dân xã; ủy ban Mặt trận Tố quốc xã, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể của xã ủy quyền cho cấp ủy chỉ bộ, trưởng xóm hoặc các tổ chức đoàn thể ở xóm có liên quan với thân nhân người quá cổ đến viếng).

c). Đối tượng chỉ bộ tổ chức lễ viếng:

Đối tượng tổ chức lễ viếng của tập thể chi bộ là các đồng chí đảng viên của chi bộ và các đối tượng khác do chi bộ quyết định, nhưng không trái với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy ước của xã, phong tục của quê hương.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tất cả các đối tượng nêu trên khi qua đời các Ban chi ủy hoặc Trưởng xóm và gia đình có trách nhiệm báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan. Khi nhận được tin báo buồn, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp thống nhất chỉ đạo và ra thông báo tin buồn trên hệ thống đài truyền thanh của xã để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã biết.

- Các đối tượng là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, các đồng chí đảng viên có huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên thì Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy kịp thời báo cáo về Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Các chức danh công tác thuộc khối Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội, lực lượng vũ trang; các Hội có tính chất đặc thù; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất trở lên; người chủ gia đình cơ sở cách mạng; Ban liên lạc các hội đồng hương trong và ngoài tỉnh, đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm chỉ đạo báo cáo các cơ quan, tổ chức liên quan và thông báo tin buồn.

- Lễ tang đối với các chức danh do huyện tổ chức trên địa bàn xã, Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy hoặc Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, Ban văn hóa xã phối hợp giúp việc Ban Lễ tang.

2. Các đối tượng khác không trong Quy chế này nhưng cần phải tổ chức đoàn viếng, Văn phòng Đảng ủy phối họp với Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã báo cáo Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định.

Việc tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ và thân nhân cán bộ khi qua đời là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với người quá cố. Yêu cầu các cấp, các ngành trong toàn xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn vướng mắc báo cáo về

Ban Thường vụ Đảng ủy để thống nhất chỉ đạo.

Tin liên quan
Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai tử Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai tử
Giấy khai tử hay thường được gọi là Giấy chứng tử là một loại giấy tờ hộ tịch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho vợ, chồng, cha, mẹ, con...

Ảnh hoa sen tang lễ Ảnh hoa sen tang lễ
Hình ảnh hoa sen trắng mang đậm nỗi buồn, mất mát đau thương. Việc thay đổi hình ảnh hoa sen trắng nền đen cũng là cách gửi lời thông báo đến bạn bè, người...

Vì sao linh hồn người chết trẻ rất thiêng Vì sao linh hồn người chết trẻ rất thiêng
Trong nhân gian vẫn thường có câu chết trẻ khỏe ma với hàm ý rằng những người chết trẻ rất thiêng. Sở dĩ người ta đồn đại như vậy là bởi những hiện...

Lễ khâm liệm là gì? Lễ khâm liệm là gì?
Sau khi người nhà mặc xong áo thọ cho người chết, họ sẽ phải đặt thi thể vào trong quan tài. Nghi lễ này được gọi là "khâm liệm" hay "đại liệm". Cử hành...

Cháy bát hương người mới mất là điềm gì? Cháy bát hương người mới mất là điềm gì?
Theo quan niệm dân gian, người mới mất bao giờ cũng rất linh thiêng vì còn chưa cởi bỏ hết chấp niệm với trần thế. Việc thờ cúng và bốc bát hương cho người...

Hướng dẫn cách lập bàn thờ người mới mất Hướng dẫn cách lập bàn thờ người mới mất
Trong nghi thức tang lễ truyền thống của người Việt, lập bàn thờ vong người mới mất là thủ tục vô cùng quan trọng. Song bên cạnh đó, sau khi hoàn thành việc...

Chương trình đọc kinh cho người mới mất Công giáo Chương trình đọc kinh cho người mới mất Công giáo
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa...

Status hay nhất về ngày lễ Vu Lan Status hay nhất về ngày lễ Vu Lan
Lễ Vu Lan vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch là dịp để những người con cảm ơn cha mẹ, thể hiện tình cảm yêu thương, bày tỏ sự hiếu thảo đối với cha mẹ của...

Những lời chúc ngày Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa nhất Những lời chúc ngày Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa nhất
Những lời chúc ngày Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa nhất là món quà tinh thần vô giá, thể hiện tình cảm, sự biết ơn của con cái dành tặng cha mẹ.

Phóng sinh trong tháng Vu Lan Báo Hiếu Phóng sinh trong tháng Vu Lan Báo Hiếu
Theo quan niệm dân gian, phóng sinh chính là làm việc thiện và người phóng sinh sẽ được tích đức, nhận lại nhiều may mắn. Tuy nhiên, việc phóng sinh cũng cần phải...

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Danh mục sản phẩm

Bảng giá Dịch vụ tang lễ trọn gói | Dịch vụ mai táng trọn gói Bảng giá Dịch vụ tang lễ trọn gói | Dịch vụ mai táng trọn gói
Tâm An Lạc xin gửi đến quý gia đình bảng giá dịch vụ tang lễ trọn gói ( bao gồm cả hỏa táng và an táng ) tại TPHCM nói riêng và toàn quốc nói chung để quý vị...

Dịch vụ bốc mộ cải táng, sang cát tại TpHCM Dịch vụ bốc mộ cải táng, sang cát tại TpHCM
Dịch vụ bốc mộ Tâm An Lạc sẽ xem ngày giờ để tiến hành bốc bộ. Yếu tố tâm linh và phong thủy là vô cùng quan trọng cho nên khi thực hiện bốc mộ tuyệt đối...

Dịch vụ vận chuyển hài cốt ra nước ngoài Dịch vụ vận chuyển hài cốt ra nước ngoài
Dịch vụ vận chuyển hài cốt ra nước ngoài của Tâm An Lạc luôn được đánh giá cao, chúng tôi đã giúp đỡ và phục vụ rất nhiều gia đình kiều bào tại hải...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai tử Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai tử
Giấy khai tử hay thường được gọi là Giấy chứng tử là một loại giấy tờ hộ tịch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho vợ, chồng, cha, mẹ, con...

Ảnh hoa sen tang lễ Ảnh hoa sen tang lễ
Hình ảnh hoa sen trắng mang đậm nỗi buồn, mất mát đau thương. Việc thay đổi hình ảnh hoa sen trắng nền đen cũng là cách gửi lời thông báo đến bạn bè, người...

Vì sao linh hồn người chết trẻ rất thiêng Vì sao linh hồn người chết trẻ rất thiêng
Trong nhân gian vẫn thường có câu chết trẻ khỏe ma với hàm ý rằng những người chết trẻ rất thiêng. Sở dĩ người ta đồn đại như vậy là bởi những hiện...

Văn khấn gia tiên hàng ngày Văn khấn gia tiên hàng ngày
Ngày nay, rất nhiều gia đình vẫn giữ thói quen thắp hương và đọc văn khấn gia tiên hàng ngày. Bởi họ quan niệm rằng, mỗi nén hương được thắp lên là một...

Văn khấn đầy tháng cho bé trai và bé gái Văn khấn đầy tháng cho bé trai và bé gái
Văn khấn đầy tháng cho bé trai và bé gái. Lễ cúng Mụ đầy tháng cho bé là một nghi lễ quan trọng được thực hiện khi bé tròn 1 con trăng tuổi với mong muốn những...

Văn khấn cúng xe Văn khấn cúng xe
Theo quan niệm tâm linh của nhiều người, việc cúng xe mới là hoàn toàn quan trọng. Lễ cúng này sẽ là dịp để cảm tạ Trời, Phật, các vị thần linh cùng gia tiên...

Nấu món chay ngon dễ làm cho mùa Vu Lan Nấu món chay ngon dễ làm cho mùa Vu Lan
Một mùa Vu Lan nữa lại về, nghĩ về ngày Vu Lan người ta sẽ nghĩ ngay đến ngày báo hiếu cha mẹ. Đó cũng là dịp để mọi người có thể về bên gia đình, cùng...

Thủ tục kinh doanh dịch vụ tang lễ Thủ tục kinh doanh dịch vụ tang lễ
Đăng ký kinh doanh là thủ tục bắt buộc chủ kinh doanh phải thực hiện trước khi kinh doanh dịch vụ tang lễ, dịch vụ mai táng.

Tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh Tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh
Sau gần nửa thập kỷ bôn ba với kiếp tằm vương tơ, sau 5 ngày sống trong tình yêu thương của khán giả khi nằm trong cỗ áo quan, NSƯT Vũ Linh đã nằm yên dưới...

Tử vi tuổi Tuất năm 2023 Tử vi tuổi Tuất năm 2023
Từ vi tuổi Tuất năm 20023 công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất khá hanh thông. Do có cát tinh phù trợ, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm...

Tử vi tuổi Dậu 2023 Tử vi tuổi Dậu 2023
Khác với tử vi năm cũ, tuổi Dậu đối mặt đầy rẫy những khó khăn, thách thức trong năm 2023. Hầu hết các phương diện trong cuộc sống của con giáp này đều...

Tử vi tuổi Thân năm 2023 Tử vi tuổi Thân năm 2023
Theo tử vi tuổi Thân năm 2023 sẽ bước vào giữa năm Tam Tai, dẫn đến sự nghiệp của họ chưa thể có những bước tiến rõ ràng, tuy nhiên vẫn có những thay đổi...

Ngủ mơ thấy khăn tang là điềm gì? Ngủ mơ thấy khăn tang là điềm gì?
Ngủ mơ thấy khăn tang là điềm báo gì? Có đáng sợ hay không? Nằm mơ thấy khăn tang đánh con gì trúng lớn? Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé

Mơ thấy người chết nhưng vẫn sống Mơ thấy người chết nhưng vẫn sống
Từ góc độ tinh thần thì khi bạn nằm mơ thấy người chết nhưng vẫn sống cũng có nghĩa là trong thâm tâm, bạn vẫn còn nhớ đến những người đã không còn nữa,...

Nằm mơ thấy số 97 nghĩa là gì? Nằm mơ thấy số 97 nghĩa là gì?
Khi nằm mơ thấy số 97 thì có nghĩa rằng bạn là một người khá hướng nội và thích sự đơn độc, không thích di chuyển nhiều. Bên cạnh đó, khi mơ thấy số 97...

Tâm An Lạc

Trụ sở công ty

410 Mã Lò, Bình Hưng Hòa. Bình Tân. TPHCM

Chi nhánh miền Bắc

SN 91 Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Email

tamanlac.sales@gmail.com
Điện thoại: 0763 345 567
8:00 - 19:00 ( cả ngày lễ )
 
 

 

 Dịch vụ tang lễ Tâm An Lạc

Bản quyền thuộc về Martino Group.
messenger icon zalo icon